กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงตัวแก่ และควบคุมการระบาดของโรคที่เกิดจากยุง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2567 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อสุขอนามัยของครูและนักเรียนที่ปลอดโรคปลอดภัย

 

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม