การจัดกิจกรรม”MOI Waste Bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย

วันที่ 19 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม”MOI Waste Bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน “MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ไม่ได้ทำเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐและกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น แต่ยังจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน และสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดระบบสวัสดิการชุมชนร่วมกับสมาชิกธนาคารขยะ พร้อมทั้งให้มีการเตรียมสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน การจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ การคัดแยกขยะมูลฝอย การรีไซเคิลขยะในระดับครัวเรือน ผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลในพื้นที่ และจัดทำฐานข้อมูล มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานธนาคารขยะในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม