การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ รพ.สต.บ้านแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม