การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 และ บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม