การดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลแม่ตืน ได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน ณ บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อให้ประชากร บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 ได้มีน้ำใช้อุปโภคและบริโภค

Categories: กองช่าง,ภาพกิจกรรม