การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ อสม.ตำบลศรีวิชัย รพสต.ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2566 – 10 กรกฎาคม 2566

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม