การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ อสม.ตำบลศรีวิชัย และรพ.สต.ในพื้นที่ ได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 14 – 22 มีนาคม 2566

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม