การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสุรพล ดวงจิต ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในวาระที่ 2  (ขั้นแปรญัตติ) และ วาระที่ 3 (ขั้นลงมติเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ)  ซึ่งในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยมีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 11 เสียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,สำนักปลัดเทศบาล