การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563  สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยนายสุรพล ดวงจิต  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  วาระที่ 1 (รับหลักการแห่งเทศบัญญัติ)  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,สำนักปลัดเทศบาล