การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูนนายวิเชียร วิชาเถิน นากเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยนายปาลีวัฒน์  เมายศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย และนางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกล่าวแสดงเจตจำนงในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่เข้าร่วมแสดงเจตจำนงในการบริหารราชการประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน จำนวน 58 แห่ง ซึ่งกว่าร้อยละ 70 เป็นการดำรงตำแหน่งครั้งแรก โดยมีผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน แทนองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แทนองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้ง ประธานชมรม STRONG แทนภาคประชาชนในจังหวัดลำพูน และประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดลำพูนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวถึงนโยบายของจังหวัดที่ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปราม ตลอดจนแก้ปัญหาการทุจริตในพื้นที่ โดยร่วมมือกับองค์กรตรวจสอบ และภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดการกระทำทุจริตให้เป็นศูนย์ พร้อมกล่าวย้ำว่า การแสดงเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่น ถือเป็นการให้คำมั่นต่อพี่น้องประชาชน ที่จะยืนหยัดบนความถูกต้อง ไม่ยอมให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล