การปรับปรุงและซ่อมแซมตลาดผู้สูงอายุตำบลศรีวิชัย บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ นายสมนึก แก้วประเทศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พนักงานเจ้าหน้าที่ กองช่าง และกองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีวิชัย ได้ปรับปรุงและซ่อมแซมตลาดผู้สูงอายุตำบลศรีวิชัย ณ บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์