การฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นำโดยนางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีวิชัย และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ตืนวิทยา โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งสาธิตการจัดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีวิมล ไชยมงคล ปลัดเทศบาลตำบลลี้ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งให้การต้อนรับ พลตรีต่อคุณ ภัคดีชนก ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ได้ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล