การฝึกอบรมอบรมตามโครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 กองการศึกษาและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมอบรมตามโครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดย ท่าน ผอ. คเณศ เทพสุวรรณ วิทยากรการฝึกอบรม

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม