การพิจารณาคัดเลือกคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดลำพูน 

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายกองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดลำพูน และผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอลี้

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม