การพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะก่อนเปิดเรียนของสถานศึกษาในตำบลศรีวิชัย

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ อสม.บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 10 และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ป้อก โดยการพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะก่อนเปิดเรียนของสถานศึกษาในตำบลศรีวิชัย ณ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม