การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีวิชัย

กำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1 ใบสมัคร
2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา
5 ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษ
6 สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

 

การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ เทศบาลตำบลศรีวิชัย หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-00823

 

 

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์