การลงพื้นที่ประเมินสถานที่กักตัวตามมาตรการกักตัว (Home Quarantine) หมู่ที่ 13

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ นางสุทธินี ยะบุญทา นายปาลีวัฒน์  เมายศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปาง อสม. บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13  ได้ลงพื้นที่ประเมินสถานที่กักตัวตามมาตรการกักตัว (Home Quarantine) ของผู้ขอเข้าพักในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ณ บ้านเลขที่ 339 บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผลการประเมินของกรรมการฯ เห็นสมควรให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่กักตัวได้

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม