การลงพื้นที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและพิการ ที่ประสงค์จะรับเบี้ยเป็นเงินสด ตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย บ้านบารมีศรีวิชัยหมู่ 13

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและพิการ ที่ประสงค์จะรับเบี้ยเป็นเงินสด ตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ณ บ้านบารมีศรีวิชัยหมู่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม