การลงพื้นที่รับลงทะเบียน เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 และบ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่รับลงทะเบียน เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 และบ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม