การลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ณ บ้านปาง หมู่ที่ 1 บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 และบ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม