การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานบริการแพทย์ฉุกเฉิน และการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลป่าไผ่

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านปาง ได้เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานบริการแพทย์ฉุกเฉิน และการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลป่าไผ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองการศึกษา,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล