การสำรวจ RE-X-RAY โครงการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

พนักงาน เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของแต่ละหมู่บ้าน ลงพื้นที่ RE-X-RAY ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอกและเพื่อรองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม