การอบรมเรื่องการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  วันที่ 9 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้กองการศึกษาเทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดอบรมเรื่องการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม