การออกหน่วยให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ออกหน่วยให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เวลา 09.30-14.00 น.

Categories: กองคลัง,ภาพกิจกรรม