การออกหน่วยให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ออกหน่วยให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เวลา 09.30-14.00 น.

 

 

 

Categories: กองคลัง,ภาพกิจกรรม