การเปิดศูนย์บริการประชาชน One Stop Service

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีวิชัย ดำเนินการเปิดศูนย์บริการประชาชน One Stop Service “ทุกเรื่อง ทุกปัญหา ต้องได้รับการดูแล” (ตามนโยบายของ นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ประชาชนผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องใดๆ สามารถมายื่นเรื่องร้องทุกข์ หรือร้องเรียนได้ ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่เทศบาลให้บริการอยู่ การดำเนินการนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ที่ปรารถนาให้ประชาชนได้รับการเคารพในสิทธิและเสรีภาพที่กฎหมายคุ้มครองไว้ ประชาชนได้ประโยชน์สุขเกิดความคุ้มค่า ด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

Categories: ภาพกิจกรรม