การให้บริการส่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค บ้านปาง หมู่ที่ 1

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีวิชัย ให้บริการส่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค จำนวน 1 ครัวเรือน ปริมาณ 3,000 ลิตร ณ บ้านปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล