กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ

วันที่ 4 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดการขยะโดยชุมชนต้นแบบ โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและกิจกรรมการส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนเลี้ยงไส้เดือนเพื่อย่อยสสายขยะเปียกในแต่ละครัวเรือน

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม