กิจกรรมประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 การจัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย

Categories: สำนักปลัดเทศบาล