กิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 21 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

Categories: ภาพกิจกรรม