กิจกรรม ร่วมใส่เสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกิจกรรม ร่วมใส่เสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกรวมทั้งตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนทุกคนที่มีบทบาทในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม