ขอเชิญบุคลากรเทศบาลตำบลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปีตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ขอเชิญบุคลากรเทศบาลตำบลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์