ตรวจสอบสถานประกอบการใหม่ที่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกตรวจสอบสถานประกอบการใหม่ที่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ได้ออกข้อบัญญัติไว้ และถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในสถานประกอบการ

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม