ตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ

วันที่ 9 – 12 กันยายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 , หมู่ 5, หมู่ 6 , หมู่ 7, หมู่ 10 , หมู่ 11 และหมู่ 12 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม