ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งฯ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งฯ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์