ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันดำเนินการสรรหา และเลือกสรร กำหนดวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยให้รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30 น. เพื่อทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) โดยแต่งกายให้สุภาพ พร้อมทั้งสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด-19 ให้เรียบร้อย  เริ่มทดสอบเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) ในเวลา  12.50 น. ทดสอบเวลา 13.00 – 14.30 น. โดยให้นำบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ มาใช้ยืนยันตัวตน  ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรฯ เตรียมปากกาหมึกสีน้ำเงิน ท่านละไม่เกิน 2 ด้าม ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ลบคำผิดเข้าห้องสอบ กรณีเปลี่ยนตัวเลือกในกระดาษคำตอบให้ทำเครื่องหมายขีดทับพร้อมลงชื่อกำกับ และที่สำคัญให้เตรียมชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ที่สามารถทดสอบได้ในเบื้องต้น Antigen test kit หรือ ATK มาตรวจก่อนรายงานตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายคัดกรองผู้เข้ารับการสรรหา ตรวจสอบผลการติดเชื้อโควิด-19 หากผลเป็นลบจึงสามารถเข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุมสอบ และหากผลเป็นบวกจะได้รับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด-19 ต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์