ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีวิชัย ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Categories: กองสาธารณสุข,ข่าวประชาสัมพันธ์