ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองส่งน้ำฝายสบจ๋อง (ทุ่งนอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.30-094 เลียบคลองส่งน้ำฝายสบจ๋อง (ทุ่งนอก) หมู่ 6 ตำบลศรีวิชัย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 946 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 3,384 ตารางเมตร เทศบาลตำบลซรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเงินเหลือจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 66

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์