ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ “เพื่อเป็นทุนสำหรับการประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ประกอบด้วย การให้บริการกู้ยืมเงินแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ รายบุคคล รายละไม่เกิน 60,000 บาท หากจะกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนด ให้มีการพิจารณาเป็นรายๆไป โดยไม่เกิน 120,000 บาท และการให้บริการรายกลุ่มๆ ละไม่เกิน 1,000,000 บาท ผ่อนชำระภายใน ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย”
สามารถยื่นเอกสารประกอบการกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน หรือ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์