ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสุรพล ดวงจิต ประธานสภาเทศบาล ได้จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และรับทราบรายงานสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 รวมทั้งการพิจารณาโครงการเร่งด่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานในตำบลศรีวิชัย โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ใหญ่บ้านในตำบลศรีวิชัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม