พระราวบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542

Categories: กฎหมายกระจายอำนาจทุกประเภท