รณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตามหลัก 3 ช

เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยนายวิเชียร วิชาเถิน  นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตามหลัก 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน เพื่อลดประมาณขยะต้นทาง ประชาสัมพันธ์สร้างการเรียนรู้ การคัดแยกขยะในพื้นที่โดยทั่วกัน

 

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม