รายงานการดำเนินงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 ราย ที่ผ่านการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมทั้งปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) โดยมีการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 การดำเนินงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 ราย กิจกรรมการดูแล ดังนี้

  1. การดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การแต่งตัว การช่วยเหลือเคลื่อนย้าย การช่วยเหลือรับประท่านอาหาร การช่วยเหลือการขับถ่าย
  2. การดูแลสุขภาพชั้นพื้นฐาน เช่น การประเมินสัญญาณชีพ ดูแลเรื่องยาเบื้องต้น การพื้นฟูสมรรถภาพเบื้องตัน การนวดกระตุ้นการไหลเวียน การประเมินภาวะซึมเศร้า การประเมินภาวะสมองเสื่อม การติดตั้งรอกเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อติด
  3. การดูแลสิ่งแวดล้อมและการประสานงาน เช่น การทำความสะอาดบ้าน ดูแลพื้นที่ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก จัดมุมพักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุในบริเวณบ้าน ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัว

 

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม