รายงานโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

การดำเนินการโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง  เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการอบรม ณ วัดบ้านปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 11 เดือน มิถุนายน  2562  ได้ มีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 45 คน โดยได้รับประโยชน์ ดังนี้

๑. สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม

๒. เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์