ลงพื้นที่เพื่อคัดกรองและประเมินพฤติกรรมเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อคัดกรองและประเมินพฤติกรรมเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัว/ชุมชม (Kinship Care) เพื่อนำข้อมูลจัดส่งให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป

 

Categories: ภาพกิจกรรม