สถานประกอบการให้โอกาสและเสริมสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างไร

สถานประกอบการให้โอกาสและเสริมสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างไร
1.กำหนดนโยบายให้โอกาสผู้เสพผู้ติดเข้ารับการบำบัดรักษาในรูปแบบที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่อง
2.สร้างความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีร่วมกันให้ความรู้ สื่อสาร สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อนร่วมงาน
3.เฝ้าระวัง สอดส่องควบคุม กำกับ ไม่ปล่อยให้มีการมั่วสุม กระทำความผิดในสถานประกอบการ
4.ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ในการทำงาน พูดคุย รับฟัง ให้คำปรึกษา
5.พัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างยินดีและสนับสนุน ให้ก้าวผ่านปัญหาอุปสรรค
6.ยึดหลักเหตุผลและเป็นกลางปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอกาค ไม่ตีตราคนพลั้งพลาด
7.เสริมสร้างกำลังใจ และการมีเป้าหมายชีวิตมุ่งหวังให้ลูกจ้าง ไม่กลับไปเสพยาเสพติดซ้ำ
สายด่วนแจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร. 1386

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,สาระน่ารู้