หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

ประกาศค่าตอบแทนจัดจ้าง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์