องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลศรีวิชัย สาธารณสุขอำเภอลี้ ท้องถิ่นอำเภอลี้

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้ง 1/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม