เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,เทศบัญญัติ