เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2565

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2565

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,เทศบัญญัติ